Doanh nghiệp nước ngoài làm thủ tục nhập khẩu vàng nguyên liệu một cửa

Thanh niên - - Link gốc

Nội dung này được đề cập tại dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 16/2012 hướng dẫn Nghị định 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đang được Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến.

Theo bản dự thảo thông tư bổ sung khoản 1b vào sau khoản 1a điều 15 Thông tư 16/2012 quy định về thủ tục cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu; giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng. Theo đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ nộp hồ sơ đề nghị cấp phép dưới dạng điện tử đến Cổng thông tin một cửa quốc gia để được cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyện liệu.

Trình tự thủ tục cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lập và gửi 1 bộ hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định. Trong thời hạn 30 ngày, Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp hoặc từ chối cấp phép (ghi rõ lý do) và gửi cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có thông báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc có văn bản thông báo cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Ngoài ra, dự thảo còn đề cập đến việc bãi bỏ Điều 9a và điều 15a Thông tư 16/2012 liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; thay cụm từ “các nội dung điều chỉnh địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng” bằng cụm từ “các nội dung thay đổi, điều chỉnh”; cũng như bãi bỏ câu “Việc tái xuất sản phẩm thực hiện trong thời hạn có giá trị của giấy phép”, bãi bỏ cụm từ “tối đa 12 tháng kể từ ngày cấp giấy phép lần đầu” và bãi bỏ câu “Việc tái xuất sản phẩm thực hiện trong thời hạn có giá trị của giấy phép”.

8122_728x90_20180424065245443